Årsmelding 2020

Stjørdal Seniorforum                                            

                                                                         

                                    

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2020

Stjørdal Seniorforum ble stiftet den 19. januar 2011.

Stjørdal Seniorforum har som hovedmål å forbedre og berike tilværelsen for seniorgruppen 55+, og bidra til livsvekst for denne gruppen. Laget skal ta sikte på å møte seniorgruppens utdannings- og opplæringsbehov, samt gi tilbud der sosiale, kulturelle og helsemessige forhold blir ivaretatt.

Styret i 2020 har bestått av:

Leder                                       Ole Myrbekk

Nestleder                                 Astrid Kvaal Dybwad.

Kasserer                                   Inger Johanne Sakshaug

Sekretær                                  Modulf Sandstad

Styremedlemmer                      Mildrid Adserø og Jørgen Holthe

Varamedlemmer                       Einar M. Hårstad og Mari Schefte Dahl

Revisorer                                 Margrethe Hofstad og Asbjørn Jakobsen

Valgkomite                              Grethe Skatval, Jon Anders Myrvang og Jon Håvard Børseth.

Underutvalg har bestått av:

Kursansvarlig                           Svein Tore Hognes

Turutvalg:                               Einar M. Hårstad

Utvalg seniorkino:                    Mildrid Adserø og Astrid Kvaal Dybwad.

Seniorvarietee:                         Leder Aud Moksnes og regiansvarlig Brit Paulsen.

Underkomite kaffe og kaker:     Ambjørg Myrbekk, Mildrid Børseth, Toril Holthe, Anne Brit Hognes og Åse Nygård

Det er avholdt til sammen 9 styremøter i løpet av 2020 og behandlet 104 saker.

Året har vært preget av coronaen med betydelig mindre aktivitet enn i de senere årene.

Medlemmer. Styret hadde ved årsmøtet i 2020 en målsetting om å opprettholde 1200 medlemmer i løpet av 2020. Resultatet ble 1452 medlemmer pr. 31.12. Et resultat styret er strålende fornøyd med.

År, pr. 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Snitt 2016/2020
Antall medlemmer 344 509 625 787 1043 1235 1315 1431 1336 1452 1353

Økonomien i Stjørdal Seniorforum anses fortsatt som meget god.

Vi har i 2020 hatt inngangsbillett til foredragene på kr.150,- og kr. 200,-  til medlemmer og kr.250,-.

til ikke-medlemmene.

Totalt for 2020 er resultatet et overskudd på kr. 47.781,-.

Til orientering er vi ikke tilsluttet noen overordnet organisasjon. De midler vi har benyttes kun lokalt og ellers til formål styret finner fornuftig.

Kommunikasjon med medlemmene opptar fortsatt styret og anses som vesentlig for å opprettholde medlemstallet og  er en av suksessfaktorene våre.

Vi har også i 2020 annonsert både i Stjørdals-Nytt og i Bladet. Vi har forsøket å få mest mulig redaksjonell omtale, noe vi mener å ha lyktes meget godt med. Info er også sendt til både Nea Radio og Radio Trøndelag som har formidlet videre.

I 2020 har også vi sendt ut informasjon på SMS til alle medlemmer og på alle arrangement. Dette fungerer utmerket. Ulempen er en betydelig utgift på kr. 80.400,- i 2020. Kr. 110.000,- i 2019,  kr.          83.000,- i 2018 og kr. 58.000,- i 2017.

Vår utgift på utsending av SMS på arrangementene er i 2020 ca kr. 55,- pr. medlem.

Lavere enn tidligere år på grunn av mindre aktivitet p.g.a. coronaen.

Utsending av mailer er fortsatt gratis kostnaden dekker SMS-utsendingene.

På vår internett hjemmeside: http://www.stjordalseniorforum.com samt på Facebook legges ut informasjon løpende om arrangement og aktiviteter. Facebooksiden er blitt en stor suksess og vi legger ut fortløpende info her.

Aktiviteten i 2020 har vært:

Kurs. De årlige kjørekurs i samarbeide med Nord Universitet og Gjensidige Stjørdal ble avlyst. Det samme med andre kurs så ingen kursaktivitet.

Siden starten i 2010 har til sammen 1101           deltatt på våre kurs.

Seniorkino med til sammen 836 personer på     7 filmdager som gir et gjennomsnitt på              119 personer.

År 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Snitt 2015-2020
Antall personer 1368 1815 824 1327 836 792
Antall filmdager 8 8 8 9 7 8
Gjennomsnitt 171 226 103 147 119 99

Kinobillettene har i 2020 kostet kr. 105,- som også inkluderer en kopp kaffe. Kakesalget har i året ikke blitt gjennomført grunnen coroanen. Samarbeidet med Kimen Kino fungerer på en utmerket måte.

 

 

Foredrag/underholdning

Foredragsholdere i 2020 har vært: Lise Lyngseidet Værdal og Lise Moe Hansen, Katarina Sederholm Hoff og Liv Heide Valla, Ole O Moen, Wenche Dahle

Før foredragene har vi også i 2020 hørt vakre toner av Autum Leaves og av Seniorvarieteens egne musikere: Musico.

År 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Antall personer 1080 1027 1417 780 1737 829
Antall foredrag/aktiviteter 6 7 8 7 8 5
Gjennomsnitt 180 146 182 111 217 165

Kaffesalget både før kinostart og foredrag har alltid vært populært. I 2020 er imidlertid dette blitt meget avstumpet. Kaffe før filmene er gjennomført mens kakesalg måtte dessverre kuttes ut.

Det sosiale samlingsstedet er blitt vesentlig forringet på grunn av restriksjonene, men vi ser forover og satser på både kaffe og kaker når forholdene ligger til rette for det igjen.

Samarbeidet med Kimen Kulturhus er utmerket. Vi ser fram til å utvikle dette videre.

Konserter og andre arrangement.

På Blues in Hell deltok i underkant av180 av våre medlemmer.  ???

Seniordagenavlyst pga Corona

Vandringstur Prestmoen til skotthyllplassen. Retur om Kongshaugan til Muset. Med 50 deltagere.

Busstur til Telemarkskanalen med 32 deltagere.   ???

Per Spellmenns Juleminner. Konsert hvor det deltok ca       90 fra seniorforum

Bli sterkere. Ble avlyst  etter en treningsdag.

Samarbeid med andre: Vi har i 2020 hatt samarbeid med Blues in Hell, Opera Trøndelag, Nord-Trøndelag teater/Turneteateret i Trøndelag og Stjørdal Kommune.

Seniorvariete` ble startet opp i 2014. Gruppen består nå av 4 musikere, en lydmann og og 10 aktører. Øvelsene foregår i Kimen og de har hatt 24 øvinger i løpet av året. Musikerne har navnet: MUSICO. Det gleder styret at aktiviteten er stor og at trivselen blant aktører og musikere resulterer i stor kreativitet og til meget stor glede og underholdning for mange tilskuere.

I løpet av 2020 har det vært meget liten aktivitet og opptredener er satt på vent til mulighetene igjen ligger til rette.

Koronaåret har også preget aktiviteten sterkt. Før nedstengningen 12.mars var det  en rekke opptredener, og mange avtaler utover våren og høsten.

De rakk å opptre for Frosta pensjonistforening på Frostatunet, Årsmøtet i Stjørdal Seniorforum på Kimen, Jubileumsfest i Stjørdal Sanitetsforening på Sagatun, Selbu Seniordans i Selbu og Lånke Bosenter.

All virksomhet ble lagt ned fra 12. mars. I regi av Seniorforum ble det to utendørs opptredener i juni; på Meieritunet og Evjebakken 5.

Som en følge av koronasituasjonen er det ikke gjort noen avtaler for 2021.

Årsmøtet i 2020 hadde til sammen 200 til stede da Seniorvarieteen og Musico startet underholdningen. Musico spilte også under kaffen. Oppmøtet er styret meget godt fornøyde med.

Handlingsplanen for 2020. Gjennomføring av Handlingsplanen var umulig å gjennomføre.  Det er blitt berammet arrangement som har måttet bli utsatt og etter hvert avlyst.

Kontakten med Innherred Seniorforum, Steinkjer Seniorforum og Namdal Seniorforum holdes ved like. Det har vært et fellesmøte i Namsos hvor flere fra styret var til stede.

Styret takker alle medlemmer for god oppslutning om de arrangement som har vært i 2020. Vi håper at de planlagte aktiviteter for 2021 etter hvert vil kunne arrangeres i alle fall fra høsten av. Vi håper at  interessen vil holde seg og vi håper på fortsatt god oppslutning når verden etter hvert normaliserer seg igjen.

Stjørdal 10.januar/15 mars 2021

Stjørdal Seniorforum

Ole Myrbekk, sign                   Astrid Kvaal Dybwad, sign                   Inger Johanne Sakshaug, sign

Modulf Sandstad, sign              Jørgen Holthe, sign                              Mildrid Adserø, sign

Mari Schefte Dahl, sign             Svein Tore Hognes, sign                       Einar M. Hårstad, sign

Stjørdal Seniorforum                                                                                                                                                                                                   

Referat fra årsmøte den 7. februar 2018.  

Årsmøtet i Stjørdal Seniorforum, org.nr. 996 490 068, ble avholdt i Vektersalen i Kimen Kulturhus den 7. februar 2018 kl. 1200.

SMS- innkalling om årsmøtet ble utsendt til medlemmene den 6. januar. Møtet ble også annonsert i Stjørdals-Nytt og på hjemmesiden på internett; www.stjordalseniorforum.com .

Fra kl 1100 ble servert gratis av kaffe og bløtkake til musikk av Seniorvariete’ns eget orkester Musico.

Som kulturelt innslag før årsmøtet underholdt vår egen Seniorvariete m/Musico. Innslaget høstet stor applaus og varte til kl. 1250 da årsmøtet ble satt.

Det var ca. 185 til stede da Seniorvariete’n startet og de aller fleste overvar også årsmøtet. Det virket som alle trivdes og stemningen var utmerket.

Sakliste for årsmøtet:

 1. Åpning
 2. Årsmelding.
 3. Regnskap i revidert stand
 4. Budsjett
 5. Handlingsplan
 6. Fastsette medlemskontingent for kommende år.
 7. Innkomne forslag.
 8. Valg.
 9. Åpning

Leder Ole Myrbekk ønsket velkommen. Han takket først for flott musikk under kaffen og den påfølgende underholdning fra Seniorvariete’n med musikere og instruktører. De ble så overrakt hver sin rose. Seniorvariete’ns underholdning med sang og musikk gir mye glede der de opptrer og de fortjener stor ros for sin aktivitet.

Myrbekk uttrykte stor tilfredshet med at så mange hadde tatt seg tid til å delta på årsmøtet.

Etter forslag fra salen, ble Myrbekk valgt til møteleder og Modulf Sandstad til referent. Til å undertegne møteprotokollen, ble valgt Turid Tagseth og Kjell Morten Dahl.

Etter at møtelederen hadde orientert om innkallingen ble møteinnkalling og sakliste godkjent. Saksdokumentene var utlagt på forhånd og de ble vist på powerpoint etter hvert som saklisten ble gjennomgått.

 1. Årsmeldingen for 2017

Årsmeldingen ble gjennomgått.

Årsmeldingen ble enstemmig godkjent ved akklamasjon.

 1. Regnskap

Hovedtallene fra regnskapet ble gjennomgått. Tallene ble kommentert av Myrbekk og Inger Johanne Sakshaug. Stjørdal Seniorforum hadde pr. 31. desember 2017 en saldo i bank og kasse på til sammen

kr.456,784,57. Årets resultat: overskudd på kr.76.014,33 mot et underskudd i 2016 på kr.6.965,26.

En av grunnene til det store overskuddet er at vi i 2017 har hatt foredragsholdere som ikke har tatt store honorar.  Honorarbeløpene har vært nærmest symbolske.

De største inntektspostene er fra medlemskontingent og arrangement. På utgiftssiden er det kr. 60.140,- som utgjør kostnadene til å sende ut SMS til medlemmene.

Det er for styret ikke et mål å ha mest mulig i banken, men det gir oss en stor trygghet å ha en reserve mot dårligere tider.  Den kapital vi har opparbeidet gir oss god handlefrihet.

Sammen med regnskapet ble også postene i budsjettet for 2018 gjennomgått og kommentert samtidig.

Regnskapet ble enstemmig godkjent ved akklamasjon.

Behandle budsjett for 2018

Styret har utarbeidet forslag til budsjett for 2018 som kommer ut med inntekter på kr. 388.000,- og utgifter på kr. 326.500,- og dermed et overskudd på kr. 61.500,-. Dette tilsvarer aktivitet på samme nivå som i 2017.

Inngangspenger på foredrag har vært kr. 100,- inkl. billettavgift til medlemmer og kr. 150,- for ikke-medlemmer, og beholdes uendret i 2018.

Styret har som mål å opprettholde dagens medlemsmasse på ca 1300 medlemmer.

Budsjettet ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon sammen med regnskapet.

 1. Innkomne forslag

Det er ikke kommet inn forslag.

 1. Behandle handlingsplan.

Handlingsplanen for 2018 ble gjennomgått. Møtelederen orienterte om de planlagte aktiviteter for 2018. Aktiviteten sikter mot samme nivå som i 2017.

Styret er meget åpen for innspill fra medlemmene om forslag til aktiviteter og nye ideer.

Handlingsplanen ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

 1. Fastsette medlemskontingenten for 2018

Medlemskontingenten beholdes uendret på kr. 100,-. Antallet medlemmer har hatt følgende utvikling:

År, pr. 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Antall medlemmer 344 509 625 787 1043 1235 1315
 1. Valg

Valgkomiteen har bestått av Grethe Stølen Skatval, Jon Håvard Børseth og Jon-Anders Myrvang.

Valgkomiteens forslag ble fremlagt av Jon-Anders Myrvang og gjennomgått. Forslaget var også utlevert på forhånd ved ankomsten.

Forslaget fra valgkomiteen:

Valg av:                                  Funksjonstid                                    Valgkomiteens forslag:

Leder                                       1  år  (gjenvalg)                                Ole Myrbekk.

Nestleder                                 2  år  (gjenvalg )                                Astrid Kvaal Dybwad.

Kasserer                                  1  år  (ikke på valg)                           Inger J Sakshaug.

Sekretær                                  2  år  (gjenvalg)                                 Modulf Sandstad.

2 styremedlemmer                  2  år  (gjenvalg)                                  Mildrid Adserø

1  år  (ikke på valg)                           Jørgen Holthe

2 varamedlemmer                   2  år  (ny)                                           Einar Magnus Hårstad erstatter Svein                                                                                                         Tore Hognes som blir kursansvarlig.

1  år  (gjenvalg)                                 Anne M. Strand

Revisorer                                1  år  (ikke på valg)                            Asbjørn Rokseth

2  år  (ny)                                           Margrethe Hofstad

Valgkomitee,                          2  år   (gjenvalg)                                 Grethe S. Skatval                                                                             1  år   (ikke på valg)                           Jon Anders Myrvang

1  år   (ikke på valg)                           Jon Håvard Børseth

Jon-Anders Myrvang ledet valget på vegne av valgkomiteen.

Valg av leder ble foretatt først. Resten av valgkomiteens forslag ble behandlet samlet.

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

Myrbekk takket valgkomiteen for vel utført arbeid.

Myrbekk takket Rut Håpnes for innsatsen som revisor gjennom mange år og hun ble overrakt en rose for sin innsats.

Ut over ovennevnte valg har styret opprettet følgende utvalg og verv:

Kurskomitee                           Svein Tore Hognes

Datautvalg:                            Sigbjørn Holberg

Ansvarlig fotoarkiv:               Birger Moksnes

Seniorkinoutvalg:                   Astrid Kvaal Dybwad, Mildrid Adserø og Anne M. Strand.

Seniorvarietee:                       Leder Aud Moksnes. Regiansvarlig Brit Paulsen.

Det ble så foretatt trekning på årsmøtets gratislotteri.

Ole Myrbekk takket på egne og styrets vegne for tilliten og håpet at aktivitetene også i 2018 vil være interessant for våre medlemmer.

Til slutt ønsket Myrbekk alle vel heim og en fortsatt fin dag.

Møtet ble avsluttet klokken 1340.

Stjørdal 7.februar 2018

Modulf Sandstad

Referent

Sign

Stjørdal Seniorforum                                         

 

                                       

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2017

Stjørdal Seniorforum ble stiftet den 19. januar 2011.

Stjørdal Seniorforum har som hovedmål å forbedre og berike tilværelsen for seniorgruppen 55+, og bidra til livsvekst for denne gruppen. Laget skal ta sikte på å møte seniorgruppens utdannings- og opplæringsbehov, samt gi tilbud der sosiale, kulturelle og helsemessige forhold blir ivaretatt.

Styret i 2017 har bestått av:

Leder                                      Ole Myrbekk

Nestleder                                 Astrid Kvaal Dybwad.

Kasserer                                  Inger Johanne Sakshaug

Sekretær                                  Modulf Sandstad

Styremedlemmer                     Mildrid Adserø og Jørgen Holthe

Varamedlemmer                      Svein Tore Hognes og Anne Margrethe Strand

Revisorer                                Ruth Håpnes og Asbjørn Rokseth.

Valgkomite                             Grethe Skatval, Jon Anders Myrvang og Jon Håvard Børseth.

Underutvalg har bestått av:

Datautvalg:                             Einar M. Hårstad og Sigbjørn Holberg.

Utvalg seniorkino:                   Mildrid Adserø, Anne Margrethe Strand og Astrid Kvaal Dybwad.

Ansvarlig fotoarkiv:                Birger Moksnes

Seniorvarietee:                                    Leder Aud Moksnes og regiansvarlig Brit Paulsen.

Underkomite kaffe og kaker:  Ambjørg Myrbekk og Mildrid Børseth.

Det er avholdt til sammen 13 styremøter i løpet av 2017 og behandlet 144 saker.

Representanten fra datautvalget er også innkalt til de fleste styremøtene.

Medlemmer. Styret hadde ved årsmøtet i 2017 en målsetting om 1200 medlemmer i løpet av 2017. Resultatet ble 1315 medlemmer pr. 31.12. Et resultat som styret er strålende fornøyd med.

År, pr. 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Antall medlemmer 344 509 625 787 1043 1235 1315

Økonomien i Stjørdal Seniorforum anses som meget god. Det vises til regnskap.

Vi har i 2017 hatt inngangsbillett til foredragene på kr. 100,- til medlemmer og kr. 150,- til ikke-medlemmene, inkl. et billettgebyr til Kimen på kr. 20,-. Til orientering er vi ikke tilsluttet noen overordnet organisasjon. De midler vi har benyttes kun lokalt og ellers til formål styret finner fornuftig.

Kommunikasjon med medlemmene opptar styret og anses som vesentlig for medlemsutviklingen og en av suksessfaktorene våre.

Vi har annonsert hovedsaklig i Stjørdals-Nytt og litt i Stjørdalens Blad. Vi har forsøket å få mest mulig redaksjonell omtale, noe vi mener å ha lyktes meget godt med. Det har vært spesielt viktig med omtale i Stjørdals-Nytt som dekker hele Værnes-regionen.

I hele 2017 har vi sendt ut informasjon på SMS til alle medlemmer og på alle arrangement. Dette fungerer utmerket. Bakdelen er en betydelig utgift på ca kr. 58.000,-. Å sende ut mailer er gratis, men vi erfarer at ikke alle åpner mailboxen så ofte, og vi mangler dessuten adressen for 800 av medlemmene.

For å kunne gi informasjon til våre 1.315.medlemmer er det nødvendig å ha en profesjonell utsendelsesmåte, noe vi mener at vi har funnet i nåværende ordning. Styret har prioritert dette for å få informasjonsstrømmen håndterbar med det høye medlemstallet vi har. Mobiltelefonen har alle stort sett med seg og vår info når fram øyeblikkelig. Denne kommunikasjon får vi gode tilbakemeldinger på.

På vår internett hjemmeside: http://www.stjordalseniorforum.com legges også ut informasjon løpende om arrangement.

Aktiviteten i 2017 har vært:

Kurs. Vi har i 2017 vært med-arrangør på følgende kurs til våre medlemmer:

I samarbeide med Nord Universitet og Gjensidige Stjørdal teori- og kjørekurs for 40 medlemmer.

I samarbeide med Hegra Sparebank er det holdt 2 kurs i bruk av betalingsmåten ”Vipps” for til sammen 70 medlemmer.

Siden starten i 2010 har til sammen 939 deltatt på våre kurs.

Seniorkino med til sammen 824 besøkende på 8 filmer som gir et snitt på 103 personer. På samme antall filmer i 2016 var det 1815. Snitt på 201 personer pr. film i 2016 og et snitt på 171 i 2015. På 7 av filmdagene i 2017 er det vist 2 filmer. Vi antar at nedgangen skyldes at det ikke har vært filmer som har fenget like mye som tidligere år.

Kinobillettene har kostet kr. 90,-, og den samme prisen for Seniorkinoen også i 2017. Prisen inkluderer en kopp kaffe. Kaker selges imidlertid av oss. Samarbeidet med Kimen Kino fungerer på en utmerket måte.

Foredrag med totalt 1417 tilhørere på til sammen 8 foredrag.  Et snitt på 182 pr. foredrag.  Snittet i 2017 var 146.

Foredragsholdere: Jan Erik Steen om: Radiohistorien før, og nå kommer DAB, Svein Wiik om: Natur og Helse, Anne Kathrine Slungård om: Derfor valgte jeg meg Stjørdal. Vigdis Hjulstad Belboe om: Hunt4, like rundt hjørnet, vi starter i Stjørdal, Ole Moen om: USA under Trump, en annerledes president, Arne Moksnes om: Mitt liv med gjøken og vitenskapen, Torbjørn Skei om: Coop sine tanker omkring framtidens handel  og Odd Inge Mjøen om:  To fylker blir ett – hva nå Trøndelag?  Før foredragene og under kaffen har vi også i 2017 hørt vakre toner av Autum Leaves og av Seniorvarieteens egne musikere: Musico.

Kaffesalget både før kinostart og foredrag er fortsatt populært og dekker tydeligvis et behov for et sosialt samlingssted.

Vi har på grunn av stort besøk på 2 foredrag i Vektersalen gjort forsøk med å bruke Storsalen i stedet for Vektersalen til foredragene. Erfaringen er imidlertid at til daglig er Vektersalen tilstrekkelig stor. Unntaksvis, når vi kan se at besøksantallet ventes å bli stort, kan Storsalen være aktuell å bruke, forutsatt at den er ledig. Leiekostnaden på Storsalen er betydelig større enn for Vektersalen.

Samarbeidet med Kimen Kulturhus er utmerket. Vi ser fram til å utvikle dette videre.

Konserter og andre arrangement.

På Blues in Hell deltok 217 av våre medlemmer.

Seniordagen som ble arrangert den 16. august. På grunn av kraftig regn ble arrangementet flyttet fra Torget og inn i Vektersalen. Det medførte at ikke alle som ønsket fikk plass i Vektersalen og tilstøtende områder. Det var musikk av ”Pers Spellemenn”

Sonvatna. Tur til Sonvatna med Anne Brit og Svein Tore Hognes som kaffeverter og Jens Kringen som guide. Det var 34 deltagere.

Rosenborgkamp.  Vi samarbeidet med Turbuss 1 om tilbud på turer til Rosenborgkamper.

Bli sterkere. Til sammen 35 deltagere deltok på det ukentlige treningsopplegget vår og høst. Deltakerne er meget godt fornøyd med dette tilbudet.

Busstur til Sverige med overnatting både i Østersund og på Persåsen. Besøk også på midtsommar-arangement. Totalt 48 deltagere og turen var meget vellykket. Vi hadde også med deltagere på turen som trakterte både trekkspill og fløyte og disse deltok også på spilling under midt-sommarfeiringen i tillegg til spilling ved flere anledninger under turen.

Samarbeid med andre: Vi har i 2017 hatt samarbeid med Blues in Hell, Opera Trøndelag, Lånke Kultur og Nord-Trøndelag teater/Turneteateret i Trøndelag,  hvor våre medlemmer har oppnådd rabatter.

Seniorvariete` ble startet opp i 2014. Gruppen består nå av 3 musikere og 11 aktører. Øvelsene foregår i Kimen og de har hatt 29 øvinger i løpet av året. Musikerne har navnet: MUSICO. Det gleder styret at aktiviteten er stor og at trivselen blant aktører og musikere resulterer i stor kreativitet og til glede for mange tilskuere.

I løpet av 2017 har det vært 14 opptredener: Årsmeldingen fra Seniorvariet`en vedlegges årsmeldingen.

Styret mener at Seniorvarieteens aktivitet har stor betydning for den interessen som vi har oppnådd  de siste 2 årene.

Årsmøtet i 2017 hadde til sammen 220 til stede da Seniorvarieteen og Musico startet underholdningen. Musico spilte også under kaffen. Oppmøtet er styret meget godt fornøyde med.

Handlingsplanen for 2017. Handlingsplanens punkter gjennomført med unntak av målene vi hadde på kursfronten. Her er interessen fortsatt meget liten.

Kontakten med Innherred Seniorforum, Steinkjer Seniorforum og Namdal Seniorforum holdes ved like. Det har vært et fellesmøte på Stiklestad hvor flere fra styret var til stede.

Styret takker alle medlemmer for god oppslutning om de arrangement som har vært i 2017. Vi håper at de planlagte aktiviteter for 2018 vil være av interesse og håper på fortsatt god oppslutning.

Stjørdal 24.januar/7 februar 2018

Stjørdal Seniorforum

Ole Myrbekk, sign                  Astrid Kvaal Dybwad, sign                 Inger Johanne Sakshaug, sign

Modulf Sandstad, sign                        Jørgen Holthe, sign                             Mildrid Adserø, sign

Anne Margrete Strand, sign     Svein Tore Hognes, sign

Årsmelding fra Seniorvarieté 2017

Gruppen består av 3 musikere, en lydmann og 10 aktører.

Øvinger:

Øvingene er i Boks 1 i Kimen tirsdager 10.00 til 13.00.

Til sammen har vi hatt 29 øvinger.

Opptredener:

 

 • Onsdag 1. februar – Årsmøte i Stjørdal Seniorforum i Kimen
 • Onsdag 8. mars – Aktivitetssenteret
 • Torsdag 9. mars – Forsvarets Veteranforening Trondheim, Hornemannsgården
 • Søndag 26. mars – Lånke Bosenter
 • Tirsdag 28. mars – Hegra Bosenter
 • Onsdag 19. april – Hegra sanitetsforening, Hegra menighetshus
 • Onsdag 26. april – Foredragsmøte i Stjørdal Seniorforum i Kimen
 • Fredag 1. september – Hunt 4 Kick-off i Kimen
 • Tirsdag 19. september – Søbstad Helsehus på Heimdal
 • Fredag 22. september – Metusalemfestivalen i Kimen
 • Onsdag 18. oktober – Foredragsmøte i Stjørdal Seniorforum i Kimen
 • Onsdag 25. oktober – Pensjonistene ved Ole Vig
 • Søndag 29. oktober – Skatval Bosenter
 • Onsdag 13. desember – Lånke menighetshus, Lånke Sanitetsforening

Musico spilte før opptreden på foredragsmøtene i Seniorforum, og de spilte til dans på Søbstad Helsehus!!

2 sosiale samlinger:

Våravslutning på Egon

Juleavslutning på Johnsen Bakeri

Vi har allerede avtale om 5 opptredener i vårhalvåret 2018 og er i gang med å øve inn nytt program.

Vi vil gjerne takke for utmerket støtte fra styret i Seniorforum og hyggelige tilbakemeldinger fra publikum.

Stjørdal 7. januar 2018

Aud Moksnes

Stjørdal Seniorforum                                                                                         

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2016

Stjørdal Seniorforum ble stiftet den 19. januar 2011.

Stjørdal Seniorforum har som hovedmål å forbedre og berike tilværelsen for seniorgruppen 55+, og bidra til livsvekst for denne gruppen. Laget skal ta sikte på å møte seniorgruppens utdannings- og opplæringsbehov, samt gi tilbud der sosiale, kulturelle og helsemessige forhold blir ivaretatt.

Styret i 2016 har bestått av:

Leder                                      Ole Myrbekk

Nestleder                                 Astrid Kvaal Dybwad.

Kasserer                                  Inger Johanne Sakshaug

Sekretær                                  Modulf Sandstad

Styremedlemmer                     Mildrid Adserø og Jørgen Holthe

Varamedlemmer                      Svein Tore Hognes og Anne Margrethe Strand

Underutvalg har bestått av:

Datautvalg:                             Einar M. Hårstad og Sigbjørn Holberg.

Utvalg seniorkino:                   Mildrid Adserø, Anne Margrethe Strand og Astrid Kvaal Dybwad.

Ansvarlig fotoarkiv:                Birger Moksnes

Valgkomiteen har bestått av: Kolbjørn Geving, Håkon Børseth og Grethe Skatval.

En egen underkomite bestående av Ingrid Hårstad, Ambjørg Myrbekk og Mildrid Børseth har sørget for kaffe og kake salget i forkant av seniorkino og foredrag.

Det er avholdt til sammen 14 styremøter i løpet av 2016 og behandlet 180 saker.

Representanten fra datautvalget er også innkalt til de fleste styremøtene. Ansvarlig for fotoarkiv innkalt etter behov.

Medlemmer. Styret hadde ved årsmøtet i 2016 en målsetting om 900 medlemmer i løpet av 2016. Resultatet ble 1235 medlemmer. Et resultat som styret er strålende fornøyd med.

Økonomien i Stjørdal Seniorforum anses som god. Det vises til regnskap.

Vi har i 2016 hatt inngangsbillett på kr. 70,- til medlemmer og kr. 120,- til ikke-medlemmene, inkl. et billettgebyr til Kimen på kr. 20,-. Fra 01.01.17. har vi økt prisene med kr. 30,- til henholdsvis kr. 100,- og kr. 150,-.

Til orientering er vi ikke tilsluttet noen overordnet organisasjon. De midler vi har benyttes kun lokalt og ellers til formål styret finner fornuftig.

Kommunikasjon med våre medlemmer opptar styret og anses som vesentlig for medlemsutviklingen.

Vi har annonsert hovedsaklig i Stjørdals-Nytt og litt i Stjørdalens Blad.

Vi har forsøket å få mest mulig redaksjonell omtale, noe vi mener å ha lyktes meget godt med. Det har vært spesielt viktig med omtale i Stjørdals-Nytt som dekker hele Værnes-regionen.

De første månedene i 2016 ble SMS-meldinger og informasjon utsendt manuelt. Fra mai har vi inngått avtale med Styreweb i Trondheim om utsending av medlemsinformasjonen.

Dette medfører en betydelig kostnad. Styret har allikevel prioritert dette for å få informasjonsstrømmen håndterbar med et medlemstall på over 1200. Det har vært nødvendig med mer profesjonalitet enn utsending manuelt som tidligere. Det er også vesentlig at vi er mindre sårbare ved f.eks sykdom ved at flere i styret kan sørge for utsendinger av info, og ikke avhengig av bare en person.

Kostnadene på utsending av SMS er i forhold til størrelsen på meldingen. Utsending av info pr. mail gjennom det samme systemet er gratis. Erfaringen vår er imidlertid at mailpostkassen ikke åpnes fortløpende. Mobiltelefonen derimot har alle med seg og vår info når fram øyeblikkelig. Denne kommunikasjon får vi gode tilbakemeldinger på.

På vår internett hjemmeside: http://www.stjordalseniorforum.com legges også ut informasjon løpende om arrangement.

 

Aktiviteten i 2016 har vært:

Kurs. Det ble gjort forsøk på å sette i gang 8 kurs våren 2016 og 8 kurs på høsten. Vi fikk dessverre ikke nok deltagere til noen av kursene. Vi fikk arrangert et kurs i nettbrett og smarttelefon i samarbeide med Telenor og med bistand fra 5 elever fra datalinjen på Ole Vig VGS.

Siden starten i 2010 har til sammen 829 deltatt på våre kurs.

Seniorkino med til sammen 1815 besøkende på 8 filmer. Dette gir et snitt på 201 personer pr. film, mot et snitt på 171 i 2015. Dette er både vi og Kimen Kino meget godt fornøyd med.

Kinobillettene har kostet kr. 90,-, og den samme prisen for Seniorkinoen også i 2017. Prisen inkluderer en kopp kaffe. Småbrød selges imidlertid av oss.

Foredrag med totalt 1027 tilhørere på til sammen 7 foredrag.  Et snitt på 146 pr. foredrag.  Snittet i 2015 var 180.

Foredragsholdere: Tove Moe Dyrhaug, Sigmund Kveli og Torill Gustavsen fra Pe’Torsa, Marit Helene Stigen, Asmund Bjørken, Wenche Frogn Sellæg, Sven Mollekleiv og Tor Erik Jenstad.

Før foredragene har vi også i 2016 hørt vakre toner av Autum Leaves under kaffen.

Kaffesalget både før kinostart og foredrag er fortsatt populært og dekker tydeligvis et behov for et sosialt samlingssted.

Konserter og andre arrangement.

Konsert med Lill Lindfors, i samarbeid med Kimen Kulturhus, hadde 630 besøkende. En strålende forestilling.

På Blues in Hell deltok 230 av våre medlemmer.

På Seniordagen på Torget under Stjørdalsdagene var det ca. 400 personer til stede med musikk av Jan Børseth og danseoppvisninger fra Seniordansen og Fredagsdansen.  Stand ved Stjørdal Golfklubb og quiz ved Stjørdal Museum.

Ladestien. Tur langs Ladestien. Tog t/r Lade og med bespisning på Ladehammerkaia med 58 deltagere.

Rosenborgkamp. Busstur med 47 deltagere på første vårkampen. Et meget populært tilbud som varte hele sesongen.

Bli sterkere. Til sammen 34 deltagere deltok på det ukentlige treningsopplegget vår og høst.

Busstur til Sømna og Vega med 50 deltagere og med overnatting 2 netter på Nordnorsk Pensjonistskole og dagstur til Vega i strålene sol med vindstille og sommertemperatur. På turen nordover bespisning på Høylandet. Heimturen om Leka, en overnatting i Rørvik og lunch i Namsos. En flott tur med fornøyde deltagere og gode tilbakemeldinger. Tilbakemeldinger som gir oss prestasjonsangst når tur i 2017 planlegges.

Samarbeid med andre: Vi har i 2016 hatt samarbeid med Blues in Hell, Opera Trøndelag, Lånke Kultur og Nord-Trøndelag teater hvor våre medlemmer har oppnådd rabatter.

Seniorvariete` ble startet opp i 2014. Gruppen består av 3 musikere og 11 aktører. Øvelsene foregår i Kimen og har hatt 27 øvinger i løpet av året. Musikerne har fått navnet: MUSICO. Det gleder styret at aktiviteten er stor og at trivselen blant aktører og musikere resulterer i stor kreativitet og til glede for mange tilskuere.

I løpet av 2016 har det vært 9 opptredener: Aktivitetssenteret, Halsen Bosenter, Hegra Bosenter, Søbstad Helsehus på Heimdal, Forsvarets Seniorforbund på Værnes, Skatval Bosenter og før Årsmøtet og 2 foredrag i Stjørdal Seniorforum.

I 2015 var det også 9 opptredener så aktiviteten holder seg på et høyt nivå. Det er planlagt 6 opptredener i løpet av vår-halvåret 2017 og øvelsene er i full gang. Gruppen har fra 1. januar 2016 hatt øvelsene på Kimen.

Styret mener at Seniorvarieteens aktivitet har stor betydning for den interessen som vi har oppnådd og ikke minst den store medlemsøkningen som er kommet de siste 2 årene.

Økonomisk støtte har vi bidratt med til:

Det ble bevilget kr 10 000 til årets TV-aksjon, og kr 600 til julegaver i forbindelse med arrangement i Fjellhallen.

Årsmøtet i 2016 hadde til sammen 175 til stede da Seniorvarieteen og Musico startet underholdningen. Musico spilte også under kaffen. Oppmøtet er styret meget godt fornøyde med.

Handlingsplanen for 2016. Handlingsplanens punkter gjennomført med unntak av målene vi hadde på kursfronten. Her er interessen betydelig redusert og følger dermed utviklingen på Innherred Seniorforum på Levanger.

Kontakten med Innherred Seniorforum, Steinkjer Seniorforum og Namdal Seniorforum holdes ved like.

Styret takker alle medlemmer for god oppslutning om de arrangement som har vært i 2016. Vi håper at de planlagte aktiviteter for 2017 vil være av interesse og håper på fortsatt god oppslutning.

Stjørdal 25. januar/1. februar 2017

Stjørdal Seniorforum

Ole Myrbekk, sign                  Astrid Kvaal Dybwad, sign                 Inger Johanne Sakshaug, sign

Modulf Sandstad, sign                        Jørgen Holthe, sign                             Mildrid Adserø, sign

Anne Margrete Strand, sign     Svein Tore Hognes, sign

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2015

Stjørdal Seniorforum ble stiftet den 19. januar 2011.

Stjørdal Seniorforum har som hovedmål å forbedre og berike tilværelsen for seniorgruppen 55+, og bidra til livsvekst for denne gruppen. Laget skal ta sikte på å møte seniorgruppens utdannings- og opplæringsbehov, samt gi tilbud der sosiale, kulturelle og helsemessige forhold blir ivaretatt.

Styret i 2015 har bestått av:

Leder                                       Ole Myrbekk

Nestleder                                 Astrid Kvaal Dybwad.

Kasserer                                  Inger Johanne Sakshaug

Sekretær                                  Modulf Sandstad

Styremedlemmer                      Magne Werstad og Mildrid Adserø

Varamedlemmer                       Svein Tore Hognes og Anne Margrethe Strand

Underutvalg har bestått av:

Datautvalg:                              Einar M. Hårstad og Sigbjørn Holberg

Utvalg seniorkino:                     Mildrid Adserø, Ambjørg Myrbekk og Ingrid Hårstad og Mildrid K. Børseth

Ansvarlig fotoarkiv:                  Birger Moksnes

Valgkomiteen har bestått av: Kolbjørn Geving, Håkon Børseth og Grethe Skatval.

Det er avholdt til sammen 15 styremøter i løpet av 2015 og behandlet 194 saker.

Representanten fra datautvalget og fotoarkiv er også innkalt til de fleste styremøtene.

Medlemmer. Styret hadde ved årsmøtet i 2015 en målsetting om 700 medlemmer i løpet av 2015. Resultatet ble 1043 medlemmer pr. 31.12.15. Et resultat som styret er meget godt fornøyd med.

Økonomien i Stjørdal Seniorforum anses som god.

Vi har i 2015 hatt inngangsbillett på kr. 50,- til medlemmer og kr. 80,- til ikke-medlemmene. I slutten av året økte inngangsbilletten til ikke-medlemmer til kr. 100,-. I 2015 fortsetter vi med samme priser.

Etter flytting av aktivitetene til Kimen Kulturhus har vi beholdt de samme priser, men Kimen Kulturhus tar et gebyr på kr. 20,- pr. billett slik at prisene nå er henholdsvis kr. 70,- og kr. 120,-.

Til orientering er vi ikke tilsluttet noen overordnet organisasjon. De midler vi har benyttes kun lokalt og ellers til formål styret finner fornuftig.

Kommunikasjon med våre medlemmer har opptatt styret en god del.

Vi har annonsert hovedsaklig i Stjørdals-Nytt og noe i Stjørdalens Blad.

Vi har forsøket å få mest mulig redaksjonell omtale, noe vi mener å ha lyktes med til en viss grad. Det har vært spesielt viktig med omtale i Stjørdals-Nytt som dekker hele Værnes-regionen.

Vi har videre, for de av våre medlemmer som har oppgitt e-postadresser og mobilnummer, sendt ut meddelelser for våre arrangement. Listen omfatter ca 1040 av medlemmene pr. 31.12.15. Denne kommunikasjon får vi gode tilbakemeldinger på.

På vår internett hjemmeside: http://www.stjordalseniorforum.com finnes også mye opplysninger.

Aktiviteten i 2015 har vært:

Kurs. Til sammen 54 personer har deltatt på kursene i 2015; et kurs i slektsforskning, et kurs i data og to kurs i spansk. I 2014 hadde vi 99 personer på 11 kurs. Siden starten i 2010 har til sammen 670 deltatt på våre kurs.

Kursene administreres fortsatt av Nordnorsk Pensjonistskole på Sømna. Et samarbeid vi er godt fornøyd med.

Seniorkino, til sammen 1371 besøkende på 8 filmer. Dette gir et snitt på 171 personer pr. film, mot et snitt på 163 i 2014 og 170 i 2013. Dette er både vi, Stjørdal Kino og Kimen Kino meget godt fornøyd med.

Kaffesalget før kinostart er fortsatt populært og har etter hvert kanskje blitt et sosialt samlingssted.

Etter åpningen av Kimen Kino er kafferutinene noe endret. Kinobillettene koster kr. 85,- for det de kaller kinomatine. Prisen inkluderer en kopp kaffe. Småbrød selges imidlertid av oss som tidligere.

Foredrag med totalt 1080 tilhørere på til sammen 6 foredrag.  Et snitt på 180 pr. foredrag.  Snittet i 2014 var 188.

Foredragsholdere: Martin Haugen i samtale med Arnulf Gresseth. Gøril Rolfseng Grøntvedt om hukommelse, Kjell Fosse, vår rådmann i 20 år, Einar Lunde fra TV, Kristian Midthjell om HUNT-undersøkelsen og Heidi  Klefstad om daglige gleder.

Før foredragene har vi også i 2015 hørt vakre toner av Autum Leaves under kaffen. Kaffesalget er fortsatt populært og fortsetter også i det nye året.

Konserter og Opera. Konsert med Arve Tellefsen, i samarbeid med Kimen Kulturhus, ca 500. Blues in Hell 220 og Opera Trøndelag : Lørdagsmatinee 100 personer og Den magiske Karusellen.

Inngangsbilletten på enkelte arrangement er sponset av oss for våre medlemmer.

Svartkamhytta.  Tur opp til Svartkamhytta på ny sti som vi i 2014 støttet økonomisk. Guider var Tor Bjørgen og Jostein Skatval som ga en god opplevelse for de 25 deltagerne, på tross av at været var litt vått.

Rosenborgkamp. Busstur med 45 deltagere. Et meget populært tilbud.

Bli sterkere. Til sammen 34 deltagere deltok på treningsopplegget vår og høst.

Busstur til Byneset med Arnt Frøseth  som guide ble vellykket med 50 deltagere.

Samarbeid med andre: Vi har i 2015 hatt samarbeid med Blues in Hell, Opera Trøndelag og Nord-Trøndelag teater hvor våre medlemmer har oppnådd rabatter.

Seniorvariete`.  Det ble i 2014 stiftet egen varietegruppe. Gruppen omfatter ca 15 sangere og musikere.

I 2015 har de hatt 17 samlinger i Lokstallen med planlegging og øvinger. De har opptrådt 9 ganger med varighet fra en halv til en hel time: To ganger i Stjørdal Seniorforum (Lokstallen og Kimen), Eldredagen i Kimen, Torsdagsklubben på Bedehuset, Lånke Bosenter, Stjørdal Bosenter, Stjørdal Aktivitetssenter, Lånke Menighetshus på eldretreff v/Lånke Sanitetsforening og i Hornemannsgården i Trondheim v/Sykepleiernes Pensjonistforening ved St. Olav

Gruppen har fra 1. januar 2016 flyttet øvelsene til Kimen

Økonomisk støtte har vi bidratt med til:

Hjertestarter til Kimen Kulturhus til kr. 14.500,- og kr. 1.000,- til Frluftsrådet.

Årsmøtet i 2015 hadde til sammen 102 til stede. Noe som vi er meget fornøyde med.

Handlingsplanen for 2015. Handlingsplanens punkter gjennomført med unntak av målene vi hadde på kursfronten. Her er interessen betydelig redusert og følger dermed utviklingen på Innherred Seniorforum på Levanger.

Kontakten med Innherred Seniorforum, Steinkjer Seniorforum og Namdal Seniorforum holdes ved like.

Styret takker alle medlemmer for god oppslutning om de kurs og arrangement som har vært i 2015. Vi håper at de planlagte aktiviteter for 2016 vil være av interesse og håper på fortsatt god oppslutning.

Stjørdal 13. januar/3. februar 2016

Stjørdal Seniorforum

Ole Myrbekk, sign                    Astrid Kvaal Dybwad, sign                   Inger Johanne Sakshaug, sign

Modulf Sandstad, sign               Magne Werstad, sign                            Mildrid Adserø, sign

Anne Margrete Strand, sign      Svein Tore Hognes, sign

 

Seniorforum                                                 

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2014

Stjørdal Seniorforum ble stiftet den 19. januar 2011.

Stjørdal Seniorforum har som hovedmål å forbedre og berike tilværelsen for seniorgruppen 55+, og bidra til livsvekst for denne gruppen. Laget skal ta sikte på å møte seniorgruppens utdannings- og opplæringsbehov, samt gi tilbud der sosiale, kulturelle og helsemessige forhold blir ivaretatt.

Styret i 2014 har bestått av:

Leder                                      Ole Myrbekk

Nestleder                                Astrid Kvaal Dybwad.

Kasserer                                  Inger Johanne Sakshaug

Sekretær                                 Modulf Sandstad

Styremedlemmer                    Magne Werstad og Mildrid Adserø

Varamedlemmer                     Svein Tore Hognes og Anne Margrethe Strand

Underutvalg har bestått av:

Datautvalg:                            Einar M. Hårstad

Utvalg seniorkino:                  Mildrid Adserø, Ambjørg Myrbekk og Ingrid Hårstad og Mildrid K. Børseth

Ansvarlig fotoarkiv:               Birger Moksnes

Valgkomiteen har bestått av: Kolbjørn Geving, Håkon Børseth og Grethe Skatvold.

Det er avholdt til sammen 12 styremøter i løpet av 2014 og behandlet 145 saker.

Representanten fra datautvalget og fotoarkiv er også innkalt til de fleste styremøtene.

Medlemmer. Styret hadde ved årsmøtet i 2014 en målsetting om 600 medlemmer i løpet av 2014. Resultatet ble 787 medlemmer. Et resultat som styret er meget godt fornøyd med.

 • konomien i Stjørdal Seniorforum anses som god.

Vi har i 2014 hatt inngangsbillett på kr. 50,- til medlemmer og kr. 80,- til ikke-medlemmene. I slutten av året økte inngangsbilletten til ikke-medlemmer til kr. 100,-. I 2015 fortsetter vi med samme priser.

Til orientering er vi ikke tilsluttet noen overordnet organisasjon. De midler vi har benyttes kun lokalt og ellers til formål styret finner fornuftig.

Kommunikasjon med våre medlemmer opptar styret en god del.

Vi har annonsert hovedsaklig i Stjørdals-Nytt og noe i Stjørdalens Blad.

Vi forsøker å få mest mulig redaksjonell omtale, noe vi har lykkes meget godt med. Det er spesielt viktig med omtale i Stjørdals-Nytt som dekker hele Værnesregionen.

Vi har videre, for de av våre medlemmer som har oppgitt e-postadresser og mobilnummer, sendt ut meddelelser for våre arrangement. Listen omfatter ca 770 av medlemmene. Denne kommunikasjon har vi fått gode tilbakemeldinger på.

På vår internett hjemmeside: http://www.stjordalseniorforum.com finnes også mye opplysninger.

Aktiviteten i 2014 har vært:

 

Datakurs, kurs i digital fotobehandling turistengelsk og bridge.   Til sammen 99 personer har i 2014 deltatt på 11 kurs. Siden starten på kursaktiviteten i 2010 har vi hatt 616 kursdeltagere. Nytt av året er kurs i bridge som samlet 13 deltagere. Kursene administreres etter avtale fortsatt av Nordnorsk Pensjonistskole på Sømna.

 

Seniorkino, til sammen 1475 besøkende på 9 forestillinger. Dette gir et snitt på 163 personer pr. forestilling, mot et snitt på 170 i 2013. Dette er både vi og Stjørdal Kino meget godt fornøyd med.

Kaffesalget før kinostart er fortsatt populært og har etter hvert kanskje blitt et sosialt samlingssted.

Foredrag med totalt 1130 tilhørere på til sammen 6 foredrag.  Et snitt på 188 pr. foredrag. Foredragsholdere: Eli Sørensen, Håkon Melhuus, Hans Olav Løkken, Ole Moen, Solrunn Hårstad og Jakob Margido Esp.

Også kaffesalget her har vi fått masse lovord for.

Konserter og Opera. Til sammen 565 seniorer deltok i oppleggene på Norge i Rødt, Hvitt og Blått,

Opera Trøndelag med Tryllefløyten, Hell Blues, Matine-konsert i Lokstallen og Hell Blueskor.

Snitt på 142 deltagere.

Pilegrimsvandring.  Furan i Lånke – Malviks grense med 27 vandrere. Bjarne Iversen var flink guide.

Rosenborgkamp. Busstur med 43 deltagere.

Bli sterkere. Til sammen 36 deltagere deltok på treningsopplegget.

Busstur til Inderøya med buss fra Turbuss 1 ble vellykket med 49 deltagere.

Samarbeid med andre: Vi har i 2013 hatt samarbeid med Blues in Hell og Opera Trøndelag,

Seniorvariete`. Det ble stiftet egen varietegruppe etter initiativ fra Aud Moksnes. Gruppen omfatter ca 15 sangere og musikere. Gruppen underholdt i Lokstallen før et av våre foredrag og har også opptrådt på til sammen 3 arrangement i lokalsamfunnet.

 • konomisk støtte har vi bidratt med til: Brystkreftforeningen i Stjørdal   kr. 3.000,-, Planting av tre i Prestegårdshagen kr. 2.000,- og Hjertestarter DPS  kr. 4.000,-, til sammen kr. 9.000,-.

Handlingsplanen for 2014. Handlingsplanens punkter gjennomført.

Kontakten med Innherred Seniorforum på Levanger, Steinkjer Seniorforum og Namsos Seniorforum holdes ved like.

 

Styret takker alle medlemmer for god oppslutning om de kurs og arrangement som har vært i 2014. Vi håper at de planlagte aktiviteter for 2015 vil være av interesse og håper på fortsatt god oppslutning.

Stjørdal 14. januar/4. februar 2015

Stjørdal Seniorforum

Ole Myrbekk, sign                 Astrid Kvaal Dybwad, sign               Inger Johanne Sakshaug, sign

Modulf Sandstad, sign          Magne Werstad, sign                         Mildrid Adserø, sign

Anne Margrete Strand, sign   Svein Tore Hognes, sign

                

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2013

Medlemmer. Styret hadde ved årsmøtet i 2013 en målsetting om 500 medlemmer i løpet av kommende år. Resultatet ble 625 medlemmer.

Et resultat som styret er meget godt fornøyd med.

Økonomien i Stjørdal Seniorforum anses som god.

Vi har i 2013 hatt inngangsbillett på kr. 50,- til medlemmer og kr. 80,- til ikke-medlemmene. I 2014 fortsetter vi med samme pris for medlemmer, men kr. 100,- for ikke-medlemmer.

Til orientering er vi ikke tilsluttet noen overordnet organisasjon. De midler vi har benyttes kun lokalt og ellers til formål styret finner fornuftig.

Kommunikasjon med våre medlemmer opptar styret en god del.

Vi har annonsert i våre to lokalaviser, og forsøkt å få mest mulig redaksjonell omtale. Noe vi har lykkes meget godt med. Det er spesielt viktig med omtale i Stjørdalsnytt som når hele Værnesregionen.

Vi har videre, for de av våre medlemmer som har oppgitt e-postadresser og mobilnummer, sendt ut meddelelser for våre arrangement. Listen omfatter ca 620 av medlemmene. Denne kommunikasjon har vi fått gode tilbakemeldinger på.

På vår internett hjemmeside: http://www.stjordalseniorforum.com finnes også mye opplysninger.

 

Aktiviteten i 2013 har vært:

 

Datakurs og kurs i digital fotobehandling, til sammen 132 personer har i 2013 deltatt på 12 kurs. Siden starten på kursaktiviteten i 2010 har vi hatt 517 kursdeltagere.

Kursene administreres etter avtale av Nordnorsk Pensjonistskole på Sømna.

 

Seniorkino, til sammen 1350 besøkende på 8 forestillinger. Dette gir et snitt på 170 personer pr. forestilling. Dette er både vi og Stjørdal Kino meget godt fornøyd med.

Kaffesalget før kinostart er fortsatt meget populært og har etter hvert kanskje blitt et sosialt samlingssted.

Foredrag med til sammen totalt 750 tilhørere på til sammen 7 foredrag. Foredragsholdere:

Per Ottesen, Bjørn Wirkola, Thorvald Stoltenberg, Benedicte Ingstad, Hroar Stjernen, Eli Rygg og Alf Daniel Moen. Også kaffesalget her har vi fått masse lovord for.

Blues in Hell. I underkant av 300 seniorer deltok i opplegget og de fleste tok toget t/r fra Stjørdal.

Pilgrimstur. Bjørkbakken – Haraldreina med 43 vandrere. Johan Ertsgård, Tor Bjørgen og Jon Jullum var flinke guider.

Busstur til Frosta og Tautra med veteranbuss fra Fjerdingen Busstrafikk ble vellykket med 32 deltagere.

Samarbeid med andre: Vi har i 2013 hatt samarbeid med Blues in Hell, Opera Trøndelag, Andrew sisters og Stjørdal mannskor.

Kontakten med Innherd Seniorforum på Levanger og Steinkjer Seniorforum holdes ved like.

.

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: