Publisert av: seniorforum | 23/01/2021

Hva skjer i seniorforum i tiden framover

PROGRAM I 2021

Når det gjelder seniorforumets program for året vi er inn i, har det allerede blitt avlysninger og utsettelser grunnet koronasituasjonen. Hvis alt går etter planen starter det opp igjen med seniorfilm  fra den 10 febr. og med en forestilling pr måned. Hva angår foredrag så er Per Anders Nordengen satt opp med foredraget «Å eldes med begeistring» den 17 mars. Han er en meget etterspurt foredragsholder som blander humor og alvor. Foredraget til Sigbjørn Johnsen er nå bestemt til 5 mai. Tittelen er «Både penger og verdier på bok.»   Vår tidligere finansminister, fylkesmann og stortingspolitiker vil nok trekke mange tilhørere. Årsmøtet er foreløpig utsatt, men blir gjennomført så snart det er praktisk mulig. Stjørdal seniorforum ønsker at alle medlemmer blir med oss videre og det er plass til mange nye.

Publisert av: seniorforum | 11/01/2021

Info om starten på nyåret 2021

Det ble en vanskelig start på det nye året. Pr nå er vi usikre på når vi får startet opp med seniorfilmer og foredrag igjen. Så snart vi har mer oversikt sender vi ut ny info.

Publisert av: seniorforum | 31/10/2020

Seniorfilmer onsdag 4. nov. kl. 1200.

”Børning 3” og ”Summerland”

Spilletider henholdsvis 1 t 40  min og 1 t 39 min.

Kaffe er inkludert på billetten. Ikke kakesalg p.g.a. corona.

Billettpriser kr. 105,- i kafeen, Kulissen, eller på www.kimenkino.no.

Medlemsservice fra kl. 1100. Se forøvrig vår Facebook-side.

Mvh Stjørdal Seniorforum

Kom til Kimen denne dagen og hør på professor Ole Moen. Han er ekspert på amerikansk historie og politikk. Det er plass til 200 i Storsalen i disse koronatider. Derfor kjøp billett i tide, enten på nett eller i biblioteket i Kimen. Kr 200 for medlemmer og 250 for andre.

Helsehuset og prosjekt Fosslia – hør mer om fremtidens helsetilbud på Stjørdal.

Alle som er opptatt av hva som skjer i nær framtid i forbindelse med helsetjenester i Stjørdal bør benytte sjansen til å komme til Kimen 23. sept.

Vårt nye helsehus blir snart fullført, og Katarina Sederholm Hoff er ansatt som leder i huset. Hun vil sammen med oss «gå inn i huset visuelt» og gi en orientering om hvilke helsetilbud som vil tilbys i det nye huset.

I tillegg kommer Liv Heidi Valla og presenterer «Prosjekt Fosslia» og de nye omsorgsboligene der.

Og det vil også bli musikalske innslag i tilknytning til arrangementet. Vår populære gruppe «Uten navn» stiller opp.

Publisert av: seniorforum | 06/04/2020

God påske og hva skjer videre etter påska

Da er vi inne i den stille uke. Nå har det vært mange stille uker både for seniorforum og mange i  samfunnet, mens andre har hatt en meget krevende arbeidssituasjon.  En meget krevende tid for mange, dessverre! Vi får håpe at korona-krisen avtar etter hvert, og at vi kanskje kan gjennomføre en vandringstur på forsommeren og at høsten kan starte opp med stor aktivitet igjen. Ei riktig og påske til alle!

Hilsen Ole

Publisert av: seniorforum | 14/02/2020

Årsmøte 2020

 

                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

Referat fra årsmøte den 5. februar 2020.                                        

Årsmøtet i Stjørdal Seniorforum, org.nr. 996 490 068, ble avholdt i Vektersalen i Kimen Kulturhus den 5. februar 2020 kl. 1200.

Innkalling til årsmøte ble utsendt som SMS til alle medlemmer 04.01.20., annonsert i Stjørdals-Nytt 8. januar, og kunngjort på hjemmesiden; www.stjordalseniorforum.com og på Facebook.

Fra kl 1100 ble servert gratis av kaffe og kake til musikk av Seniorvarieteens eget orkester Musico. Saksdokumentene var lagt ut fra kl. 1100.

Som kulturelt innslag før årsmøtet underholdt Seniorvarieteen m/Musico. Innslaget høstet stor applaus. Det var ca. 220 til stede da Seniorvarieteen startet og det virket som alle trivdes og stemningen var utmerket. Underholdningen varte til kl. 1235.

Årsmøtet ble satt kl. 1240.

Sakliste for årsmøtet:

 1. Åpning
 2. Årsmelding.
 3. Regnskap i revidert stand
 4. Budsjett
 5. Handlingsplan
 6. Fastsette medlemskontingent for kommende år.
 7. Innkomne forslag.
 8. Valg.
 9. Åpning

Leder Ole Myrbekk ønsket velkommen. Han takket for flott musikk under kaffen og den påfølgende underholdning fra Seniorvarieteen med musikere og instruktører. De fikk overlevert et gavekort på kr. 1.000,- som takk for innsatsen og til benyttelse til kaffe og kaker på en øvelse.

Seniorvarieteens underholdning med sang og musikk gir mye glede der de opptrer og de fortjener stor ros for sin aktivitet.

Myrbekk uttrykte stor tilfredshet med at så mange hadde tatt seg tid til å delta på årsmøtet.

Etter forslag fra salen, ble Myrbekk valgt til møteleder og Modulf Sandstad til referent. Til å undertegne møteprotokollen, ble valgt Anlaug Os Langøy og Per Arve Aurheim.

Etter at møtelederen hadde orientert om innkallingen ble møteinnkalling og sakliste godkjent. Saksdokumentene var utlagt på forhånd og de ble vist på powerpoint etter hvert som saklisten ble gjennomgått.

 1. Årsmeldingen for 2019

Årsmeldingen for Stjørdal Seniorforum vedlagt årsmeldingen for Seniorvarieteen ble gjennomgått.

Årsmeldingen ble enstemmig godkjent ved akklamasjon.

 1. Regnskap

Hovedtallene fra regnskapet ble gjennomgått. Tallene ble kommentert av Myrbekk. Stjørdal Seniorforum hadde pr. 31. desember 2019 en saldo i bank og kasse på til sammen kr 402,083,41.

Årets resultat: overskudd kr 5.551,89 mot underskudd i 2018 på kr 25.664,13.

Regnskapet er revidert av Margrethe Hofstad og Asbjørn Jakobsen.

De største inntektspostene er fra medlemskontingent og arrangement.

På utgiftssiden utgjør kostnadene til data kr. 110.877,- mot kr. 83.437,-. i 2018. Dette vedrører utgiftene vi har til utsending av SMS til medlemmene. En økning på kr. 27.450,- som utgjør kr. 82,- pr. medlem.

Styret legger betydelig vekt på at informasjonene til medlemmene skal være god. Erfaringen med utsending av SMS er styret meget godt fornøyd med.

Det er ikke et mål for styret å ha mest mulig kapital i banken, men det gir oss en stor trygghet å ha en reserve mot dårligere tider. Den kapital vi har opparbeidet gir oss god handlefrihet.

Sammen med regnskapet ble også postene i budsjettet for 2019 gjennomgått og kommentert.

Regnskapet ble enstemmig godkjent ved akklamasjon.

Behandle budsjett for 2020

Styret har utarbeidet forslag til budsjett for 2020 som kommer ut med inntekter på kr 506.400,- og utgifter på kr. 473.500,- og dermed et overskudd på kr. 32.900,-.

Dette tilsvarer aktivitet på samme nivå som i 2018.

Inngangsprisene vil øke noe samt at både leien og billettavgiftene til Kimen Kulturhus har økt fra 01.01.20.

Målsettingen vår er at arrangementene skal gå i balanse.

Styret har som mål å opprettholde dagens medlemsmasse på ca 1200 medlemmer.

Budsjettet ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

 1. Innkomne forslag

Ingen mottatte forslag.

 1. Behandle handlingsplan for 2020.

Handlingsplanen for 2020 ble gjennomgått. Møtelederen orienterte om de planlagte aktiviteter for 2020. Aktiviteten sikter mot samme nivå som i 2019.

Styret er meget åpen for innspill fra medlemmene om forslag til aktiviteter og nye ideer.

Handlingsplanen ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

 1. Fastsette medlemskontingenten for 2020

Medlemskontingenten i 2020 beholdes uendret på kr. 100,-. Vedtatt på årsmøtet i 2019. Kontingenten for 2021 foreslås uendret på kr. 100,-.

Årsmøtet vedtok at kontingenten for 2021 blir stående uendret på kr. 100,-.

Antallet medlemmer har hatt følgende utvikling:

År, pr. 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall medlemmer 344 509 625 787 1043 1235 1315 1431 1336

 

 1. Valg

Valgkomiteen har bestått av Grethe Stølen Skatval, Jon Håvard Børseth og Jon-Anders Myrvang.

Valgkomiteens forslag ble fremlagt av Ole Myrbekk. Forslaget var også utlevert på forhånd.

Forslaget fra valgkomiteen:

Valg av:                                  Funksjonstid                                    Valgkomiteens forslag:

Leder                                       1  år  (gjenvalg)                                Ole Myrbekk.

Nestleder                                 2 år  (gjenvalg )                                Astrid Kvaal Dybwad.

Kasserer                                  1  år  (ikke på valg)                           Inger J Sakshaug.

Sekretær                                  2  år  (gjenvalg)                                 Modulf Sandstad.

2 styremedlemmer                  2  år  (gjenvalg)                                 Mildrid Adserø

1  år  (ikke på valg)                           Jørgen Holthe

2 varamedlemmer                   2  år  (gjenvalg)                                 Einar Magnus Hårstad

1  år  (ikke på valg)                           Mari Schefte Dahl

Revisorer                                1  år  (ikke på valg)                           Asbjørn Jakobsen

2  år  (gjenvalg)                                 Margrethe Hofstad

Valgkomitee,                         2  år   (gjenvalg)                                Grethe S. Skatval                                                                                   1 år   (ikke på valg)                                Jon Anders Myrvang

1  år   (ikke på valg)                           Jon Håvard Børseth

Ole Myrbekk ledet valget på vegne av valgkomiteen.

Valg av leder ble foretatt først. Ole Myrbekk ble enstemmig gjenvalgt ved akklamasjon.

Resten av valgkomiteens forslag ble behandlet samlet.

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

Myrbekk takket valgkomiteen for vel utført arbeid.

Ut over ovennevnte valg har styret opprettet følgende utvalg og verv:

Kursansvarlig                        Svein Tore Hognes

Turansvarlig:                          Einar Magnus Hårstad

Ansvarlig fotoarkiv:              Birger Moksnes

Seniorkinoutvalg:                  Astrid Kvaal Dybwad og Mildrid Adserø.

Underkomite kaffe og kaker:     Ambjørg Myrbekk, Mildrid Børseth, Toril Holthe, Anne Brit Hognes og Åse Nygård

Seniorvarietee:                      Leder Aud Moksnes. Regiansvarlig Brit Paulsen.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 1310.

Det ble deretter foretatt trekning på årsmøtets gratislotteri.

Ole Myrbekk takket på egne og styrets vegne for tilliten og håpet at aktivitetene også i 2020 vil være interessant for våre medlemmer.

Til slutt takket Myrbekk alle for deltagelsen på årsmøtet og ønsket vel heim og en fortsatt fin dag.

Stjørdal 5.februar 2020

Modulf Sandstad

Referent

Sign

 

 

 

Underskrivere til protokollen, Stjørdal 5. februar 2020

 

 

Anlaug Os Langøy                                                                Per Arve Aurheim.

Publisert av: seniorforum | 19/01/2020

Årsmøte 5 februar kl 1200 i Vektersalen

Det er gratis kaffe og kaker fra kl. 1100. Kl 1200 vil Seniorvariete underholde ca 30 minutter før årsmøtet settes.

Saksliste for årsmøtet:

 1. Åpning
 2. Årsmelding.
 3. Regnskap i revidert stand
 4. Budsjett
 5. Handlingsplan
 6. Fastsette medlemskontingent for kommende år.
 7. Innkomne forslag.
 8. Valg.

Eventuelle forslag til årsmøtet sendes leder Ole Myrbekk innen 28 januar.

Publisert av: seniorforum | 30/12/2019

Foredrag ved Wenche Dahle onsdag 22 jan kl 1200.

I LYSET FRA ET HAV

. Billettprisen denne gangen blir kr 200 for medlemmer som kjøper på bibiloteket og kr 180 for de som kjøper på nettet. For andre blir billettprisen kr 250 både på biblioteket og på nett. Som vanlig blir det salg av kaffe og kaker fra kl.1100 og med musikk av Autumn Leaves.

Og sett inn en setning om at det er tid for å fornye årskontingenten med kr 100 med innbetaling til konto 44652378215 eller Vipps 124714.

Med bilder, ord og toner får vi i dette foredraget med Wenche Dahle et innblikk i hennes opplevelser i naturen, med kamera i hånden. – Friluftslivet har alltid vært viktig for meg. Det er en kilde til inspirasjon og skaper tilstedeværelse uansett værforhold. Da jeg fikk mitt første kamera for 4 år siden fant jeg en ny måte å uttrykke meg kreativt, samtidig som jeg får en pause fra hverdagen.

– Jeg liker å eksprimentere med bildene, teste ut grenser og teknikker, lete etter nye og spennende uttrykk, ja rett og slett leke meg. Jeg er en kreativ sjel og når jeg får utfolde meg bak kameraet og etterpå i redigeringsprogrammet, ja da lever jeg, sier hun om sin fotografisk virksomhet.

-I den siste tiden har jeg jobbet en del med lag, der jeg setter sammen flere bilder, det gir meg mulighet til å skape nye uttrykk og jeg får utfolde meg kunstnerisk. Jeg lager også bilder som er minimalistiske. Det å tenke enkelt kan ofte være vanskelig, derfor er det spennende å utfordre seg selv på det.

Hun har også fått en del utmerkelser og priser for sine bilder, samt hatt utstillinga «Tidevann» på Galleri Fenka, Levanger i november 2017.

Wenche Dahle er 48 år og bor i Flatanger, en vakker kystkommune i Trøndelag. Sammen med sin mann Ole Martin Dahle, har hun siden 2005 drevet firmaet Norsk Havørnsenter, norway-nature, der de tilrettelegger og guider fotografer fra hele verden. Hun er utdannet hjelpepleier og har en bachelor i drama, musikk, kunst og håndverk.

Publisert av: seniorforum | 30/12/2019

Hva skjer først på nyåret?

08.01. Første seniorkino i 2020 med musikalen ”Cats” og den norske filmen ”Tunnelen”.

16.01.  Kimen Vektersalen: Orientering fra Kimen Kulturhus om kjøp av billetter i biblioteket og på nett samt billettavgifter i 2020. Gratis med kaffe og kaker.

22.01: Foredrag med Wenche Dahle: ”I lyset fra et hav”. Nærmere info kommer senere.

05.02: Årsmøte m/underholdning av Seniorvariete.

Vel møtt igjen, husk fornying av medlemskap, konto 4465.23.78215,

Vipps til 124714, kun kr. 100.

Older Posts »

Kategorier